Warsztaty Terapii Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Radomiu

Działają w oparciu o przepisy  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 .03.2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.z 2004 r nr.63 poz 587). Do uczestnictwa niezbędne jest odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z zaznaczeniem „wskazana terapia zajęciowa”

warsztaty terapii zajęciowej

Główne cele

Dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły naukę szkolną i nie mogą jeszcze podjąć pracy, życie w samotnej izolacji i bezczynności jest zabójcze. Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym są formą rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Udział w nich umożliwia:

  • kontakty społeczne z rówieśnikami, instruktorami i innymi ludźmi,
  • sensowną aktywność w pracowniach oraz współpracę z innymi uczestnikami w procesie wykonywania różnych zadań,
  • uczenie się samodzielności i niezależnego decydowania o sobie oraz odpowiedzialności, zwłaszcza w zakresie budżetu osobistego i posługiwania się pieniędzmi,
  • opanowywanie umiejętności codziennego życia,
  • poznawanie zasad i instytucji życia społecznego oraz uczenie się korzystania z nich,
  • zaplanowaną rekreację.

Warsztaty stwarzają szansę rozwijania szerokich zainteresowań w sekcjach: teatralnej, tanecznej, muzycznej, sportowej, przyrodniczej, fotograficznej i plastycznej. Organizowane są liczne wycieczki, festyny, wystawy i zabawy taneczne, uczestnicy biorą udział w różnych akcjach organizowanych we własnym zakresie , jak również akcjach poza placówką.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Grenadierów 18 powstały w roku 1999. W szerokim programie rehabilitacji społecznej i zawodowej bierze udział 35 niepełnosprawnych uczestników. W dążeniu do osiągania możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym wspomaga ich doświadczona 11 osobowa kadra specjalistów m.in. instruktorzy, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.

Warsztaty są ogromną szansą nie tylko dla tych, którzy z nich korzystają i ich rodzin. Są szansą dla wszystkich, gdyż poznajemy ogromne nieznane dotąd możliwości rozwojowe i talenty osób uznanych za niepełnosprawnych intelektualnie.

Warsztat współpracuje z wieloma licealnymi placówkami szkolnymi w zakresie organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych.

Młodzież naszego warsztatu żyje aktywnie, uczestniczy w koncertach, seansach filmowych, wycieczkach, zabawach tanecznych. Twórczość artystyczna jest wpisana w życie  placówki – przygotowywane są inscenizacje teatralne, akademie okolicznościowe. Rozwijają osobiste zainteresowania . Trzykrotnie nasi uczestnicy wyróżniani są w ogólnopolskim konkursie prac , organizowanych przez PFRON.  Systematycznie podtrzymują i poprawiają stan funkcjonowania sprawnościowego poprzez  zaplanowane w formie indywidualnej i zespołowej ćwiczenia pod okiem rehabilitanta. Dobrze wyposażona sala rehabilitacji fizycznej  sprzyja osiąganiu dobrej kondycji i sprawności motorycznej. Warsztaty otwierając się na społeczność lokalną, są ambasadorami nowej wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Program rehabilitacji społecznej i zawodowej realizują w zespołach 5-osobowych „zespołach warsztatowych” pod okiem instruktora.

Każdy z uczestników posiada dostosowany do aktualnych możliwości  „Indywidualny Program Rehabilitacji” i w oparciu o niego realizuje zawarte cele. Program w razie potrzeby jest okresowo modyfikowany by sprzyjał osiąganiu jak najwyższych umiejętności społecznych i zawodowych uczestnika.