Pilotażowy program PFRON ,,Rehabilitacja 25 plus

Pilotażowy program PFRON ,,Rehabilitacja 25 plus” dedykowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzieki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej.

Beneficjenci programu to – niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym. 

Beneficjentami programu są osoby które ukończyły realizacje obowiązku nauki w OREW, ORW oraz SpdP.

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymywania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Nasze stowarzyszenie z powodzeniem, już od 5 lat realizuje program ,,Rehabilitacja 25 plus”. Program ten cieszy się ogromnym powodzeniem w środowisku rodzin opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które po zakończeniu edukacji, skazane były na przebywanie w domach i pozbawione dalszego wsparcia i terapii

Nasza Galeria

WIĘCEJ ZNAJDZIESZ NASZEJ STRONIE FACEBOOKOWEJ

Scroll to Top