OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY

OREW Wszystkie magiczne miejsca są po to, żeby dzielić je z innymi , a radość życia płynie z obecności drugiego człowieka. Także drugi człowiek może sprawić, że każde zwyczajne miejsce, w którym znajdujemy życzliwość, przyjaźń, zrozumienie , wsparcie i serdeczność będzie miejscem magicznym.

OREW w Radomiu to przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku od 3  do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną  głębokiego stopnia, z ograniczeniami ruchowymi i lokomocyjnymi-  także leżących – gdzie w życzliwej atmosferze, bezpłatnie- zapewniamy:

 • codzienny ( poniedziałek – piątek) pobyt w godz. 7.30 – 15.30 przez  11 miesięcy w roku
 • realizację obowiązku szkolnego  w formie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 • terapię  pedagogiczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • fizjoterapię i  nadzór lekarza rehabilitacji
 • opiekę pielęgniarską
 • muzykoterapię
 • dogoterapię
 • hipoterapię
 • transport  wychowanków
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziny
 • odpłatnie dwa posiłki dziennie tj śniadanie i obiad

Rodzicu! Nie jest przeszkodą fakt, że twoje dziecko wymaga opieki i pomocy ze strony osób trzecich, że nie potrafi samodzielnie posługiwać się łyżką ani utrzymać w ręce kubka z napojem, że, mimo upływu lat jest pampersowane . Pozwól swojemu dziecku czerpać radość z przebywania w grupie, obserwować aktywność innych, próbować naśladować. Twoje dziecko jak każdy z nas potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi , więzi emocjonalnej z rówieśnikami, stymulacji aktywności życiowej i zaradności osobistej .Pozwól swojemu dziecku- w atmosferze pozbawionej lękowych napięć i przy pozytywnej motywacji –przygotować się do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Nasza placówka tętni życiem i energią a wykwalifikowana, kreatywna kadra prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, uczy, wychowuje, opiekuje się, pomaga, wspiera, uwrażliwia na otaczający świat, uczy dostrzegać drugiego człowieka , rozwija ciekawość poznawczą, wspólnie się bawi i otwiera wychowanków na nowe doświadczenia poznawcze, samoobsługowe i społeczne.

OREW działa na podstawie

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U., Nr 111, poz 535 z późn. zm.) i wydanych na jej postawie aktów wykonawczych;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
 • Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz innych aktów wewnętrznych.

Nasza Galeria

WIĘCEJ ZNAJDZIESZ NASZEJ STRONIE FACEBOOKOWEJ

Cele OREW (Statut OREW Radom PSONI):

 • Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
 • Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:
  poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
 • poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogorszeniu;
 • poprawa sprawności procesów poznawczych
 • rozwój osobowości;
 • rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
 • rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
 • rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nich zachodzących;
 • rozwój umiejętności współżycia w grupie;
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji
Scroll to Top