Cele OREW

Cele  OREW  (Statut  OREW Radom PSOUU):

 • Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
 • Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

  • poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
  • poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogorszeniu;
  • poprawa sprawności procesów poznawczych
  • rozwój osobowości;
  • rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
  • rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
  • rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nich zachodzących;
  • rozwój umiejętności współżycia w grupie;
  • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

 

Orew Nasza Codzienność Orew Nasza Codzienność Orew Nasza Codzienność