O NAS

NASZ  CEL:

Celem działalności PSONI  jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną ,tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu  uczestnictwu w życiu społecznym, wspieranie ich rodzin (Art.4 Statutu)

Misją naszą jest:

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród otoczenia, oraz szczęście osob z niepełnosprawnością intelektualną

Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego

Przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą nie dla zysku , a dla pożytku publicznego

Dokąd zmierzamy ?

Nasza wizja życia osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku
  • od uzależnienia do partnerstwa i samostanowienia
  • od izolacji do życia w otwartym środowisku
  • od  rozpaczy i poczucia beznadziejności rodzin do samopomocy, wspierania ich w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, które potrzebują towarzyszenia w stale rozwijającej się samodzielności

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu wchodzi w struktury ogólnopolskiej organizacji o tej nazwie z Zarządem Głównym  w Warszawie. Koło w Radomiu jest jednostką terenową z wyodrębnioną osobowością prawną. Działamy w oparciu o jednolity Statut obowiązujący dla wszystkich  jednostek  terenowych.

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Radomiu skupia członków z terenu miasta Radomia i ościennych gmin powiatu radomskiego.

Członkowie  organizacji :

  • Członkiem organizacji jest rodzic bądź opiekun prawny, który  reprezentuje osobę  niepełnosprawną, bądź dorosła osoba niepełnosprawna która może podejmować świadomą decyzję
  • Przynależność do organizacji zatwierdza Zarząd Kola w Radomiu po wcześniejszej woli przynależności  i  złożeniu  deklaracji członkowskiej i zapoznaniu się z obowiązkami członka organizacji
  • Najwyższym organem jednostki terenowej tj. Koła jest Walne Zebranie Członków który w wolnych wyborach dokonuje wyboru członków Zarządu  na kadencję czteroletnią.
  • Walne Zebrania Członków odbywają się przynajmniej raz w roku a w razie potrzeby częściej.

Zarząd Kola w składzie  przewodniczący i jego zastępcy, skarbnik i sekretarz , oraz  członkowie Zarządu kierują bieżącą działalnością organizacji , wytyczają kierunki działań wraz z ich realizacją ,  przedkładając  Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z realizacji zadań statutowych w minionym roku  i zatwierdza plany  na następne okresy .

Zarząd Koła działa w oparciu o Statut  Stowarzyszenia  i Regulamin Koła .

Zarys historii:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu  powstało w wyniku wyjścia ze struktur TPD rodziców dzieci specjalnej troski. Przemiany społeczno-ekonomiczne w roku 1989    otworzyły szanse powoływania samodzielnych organizacji sprzyjając tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

23 marca 1991 roku zwołano Zebranie Założycielskie  osób zainteresowanych możliwością  utworzenia własnej organizacji,  by lepiej reprezentować interesy osób z upośledzeniem umysłowym. Decyzją Komitetu Założycielskiego włączamy  się w struktury ogólnopolskiej organizacji o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  z Zarządem Głównym w Warszawie pozostając jednostką terenową  tzw.. Koło w Radomiu

Skupiamy członkow z terenu miasta Radomia i ościennych gmin. Program organizacji realizujemy w równym stopniu dla wszystkich członków bez względu na miejsce zamieszkania

14 lipca 1992 postanowieniem Sadu Wojewódzkiego w Radomiu  w oparciu o protokół i wniosek Komitetu Założycielskiego nadaje  jednostce terenowej „Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Radomiu” osobowość prawną.

Rok 1993 podpisanie umowy o użytkowanie pomieszczeń przy ul. Mieszka I 13. W  tym samym roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia rewalidacyjne dla osób z upośledzeniem umysłowym organizowane przez Koło w Radomiu. Tego roku Zarząd Koła PSOUU rozpoczął działania na rzecz tworzenia placówki wczesnego wspomagania. W międzyczasie w strukturach Kola w Radomiu rozpoczęły się zajęcia dla młodzieży i dorosłych  osób w formie Dziennego Centrum Aktywności./DCA/

Rok 1994 władze administracji samorządowej przekazały w nieodpłatne  użytkowanie  budynku przy ul. Grenadierów 18, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodzin został doprowadzony do stanu technicznej i estetycznej używalności w którym  kontynuowano  zajęcia  rewalidacyjne i rehabilitacji ruchowej  w formie DCA.

Rok 1996 utworzenie i rozpoczęcie działalności placówki Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy /ORW/  dla 27 dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym

Rok 1997 –ze środków PFRON dokonano remontu wnętrza budynku

Rok 1999 utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej  dla 35 uczestników

Rok 2000 przekształcenie placówki ORW w placówkę  o możliwościach realizacji obowiązku szkolnego zwaną Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy/skrót OREW/.

Rok 2008  kapitalny remont wnętrz budynku z kompletną wymianą instalacji elektrycznej

Rok 2008-2011 realizacja ze środków PFRON  programu Partner dla  osób niepełnosprawnych nie objętych inną formą wsparcia w strukturach „Zespoły Rehabilitacyjne”

Rok 2010-2011 realizacja programu Wojewody Mazowieckiego „ ochrona zdrowia psychicznego”

Rok 2012 -2014  realizacja programu Prezydenta Miasta Radomia  w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

 

Organizacja nasza jest organizatorem wielu turnusów  rehabilitacyjnych a ten pierwszy najbardziej zapisany w pamięci odbył się 1993 roku  w Turnie k/Bialobrzegów.  I tak poznajemy  wciąż nowe regiony poprzez turnusy i wycieczki od gór, jezior po polskie morze. Łącznie zorganizowaliśmy  32  turnusy zdecydowana większość  dofinansowana ze środków PFRON. Zorganizowaliśmy  dla członków organizacji łącznie 54  wycieczki jedno i wielodniowe w tym 9 pielgrzymek, oraz kilkadziesiąt akcji o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym  w tym Spartakiady Sportowe  dla naszych członków i  osób niepełnosprawnych z terenu miasta Radomia. Akcje o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowane są cyklicznie w ciągu roku. Współpracujemy z innymi placówkami w naszym mieście m.in. z bratnimi WTZ w Radomiu, Gimnazjum nr. 2 im A.Czartoryskiego, Liceum Plastycznym, oraz instytucjami kultury w naszym mieście.

Dobra współpraca z  administracją samorządową  naszego miasta sprzyja wielokierunkowości działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Radomiu wielokrotnie w różnych okresach  działalności statutowej, zostaje nagrodzone przez Prezydenta Miasta Radomia za aktywność i osiągnięcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną miasta Radomia.

Jesteśmy wielokrotnie wyróżniani , nagradzani za nieustanne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.   W 2011 i 2012 wyróżnieni  w  konkursie  „Dobre Praktyki”.  Wielokrotnie wyróżnieni za naszą działalność, również jako współorganizator podejmowanych działań na rzecz całego środowiska osób niepełnosprawnych w naszym mieście.

Scroll to Top