ORGANIZACJA I FORMA ZAJĘĆ

Aktualnie w  OREW prowadzone są zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  indywidualne  i grupowe dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim   (realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim – Dz.U. 2013.529).

Zajęcia obejmują przede wszystkim:OREW Radom

 1.  naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
 2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
 3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 5. rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności

terapiaOREW  prowadzi zajęcia  dla  wychowanków z  Radomia i  okolic.   Zajęcia  rewalidacyjno- wychowawcze prowadzone są w  grupach od 2 do 4 wychowanków. Każdą grupę prowadzi nauczyciel terapeuta (oligofrenopedagog)  wspierany przez pomoc nauczyciela terapeuty i opiekuna. Zajęcia są  dostosowane do możliwości każdego  wychowanka, prowadzone zgodnie z Indywidualnymi  Programami Rewalidacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczo- Wychowawczymi.

Każdy wychowanek objęty jest także pomocą fizjoterapeutyczną pod nadzorem zatrudnionego w placówce lekarza rehabilitanta. Wszyscy wychowankowie uczestniczą w indywidualnych zajęciach z pedagogiem, psychologiem, logopedą,  uczestniczą  w muzykoterapii  a jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich czy rodzicielskich – w  dogoterapii  i hipoterapii.

Przestronne, kolorowe, tematyczne sale terapeutyczne, bogato  wyposażone  w środki  dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt rehabilitacyjny i  pomocniczy dostosowany do charakteru dysfunkcji oraz

 • gabinet lekarski,
 • psychologiczno- logopedyczny,
 • rehabilitacyjny ,
 • kąciki tematyczne,
 • elementy Sali Doświadczania Świata

tworzą ciepły, przyjazny klimat do  pobytu, nauki , terapii, rehabilitacji, zabawy i  swobodnej aktywności podopiecznych.

Pas zieleni otaczający wolnostojący budynek placówki daje możliwość bezpiecznego pobytu i zajęć na świeżym powietrzu.

Nasi  wychowankowie  uczestniczą w spotkaniach  okolicznościowych, integracyjnych ( także wyjazdowych),występach artystycznych.

Celem kompleksowych oddziaływań jest :

 1.  Nabywanie  przez dziecko nowych doświadczeń  poznawczych, samoobsługowych i   społecznych.
 2.  Zapewnienie wychowankom  poczucia bezpieczeństwa poprzez  terapię więzi, naukę inicjowania  i    utrzymywania kontaktu emocjonalnego.
 3.  Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 4.  Poszukiwanie i doskonalenie sposobów komunikacji.
 5.  Budowanie wspólnego pola uwagi, włączanie do naśladownictwa i działań   naprzemiennych.
 6.  Włączanie do dialogu emocjonalno- czynnościowego.
 7.  Usprawnianie relacji   nauczyciel- dziecko – rodzic. 
 8.  Wdrażanie wychowanków  do samodzielności  w zakresie swoich możliwości i  umiejętności  współdziałania z innymi.

Osiąganiu celów służy m.in.

 1. Stwarzanie sytuacji do budowania pozytywnego obrazu samego siebie (zaczynając od drobnych gestów dnia codziennego- zarówno przy zabiegach pielęgnacyjnych, jedzeniu, zabawie jak  i  terapii i rehabilitacji medycznej; zapewnienie optymalnej pozycji do obserwacji otoczenia, traktowanie zgodnie z wiekiem, nazywanie rzeczy wokół i czynności).
 2. Organizowanie odpowiednich zajęć – aktywizujących, wywołujących i  utrzymujących  kontakt wzrokowy, zachowania naśladowcze i naprzemienne, właściwy dystans fizyczny.
 3. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.   Zachowanie stałych warunków w toku nauki, terapii i zabawy.
 4. Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów , przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, dostrzegania prostych związków przyczynowo- skutkowych.
Orew Nasza Codzienność Orew Nasza Codzienność Orew Nasza Codzienność

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • Wiek od 3 do  25 lat
 • podanie rodzica
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań  do podjęcia  zajęć  w placówce
 • orzeczenie  o niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności wydane przez  zespół  ds. orzekania o niepełnosprawności
 • zgoda  dyrektora szkoły  macierzystej  w rejonie zamieszkania dziecka ( dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki)

Nabór :

 • od nowego roku szkolnego;
 • na wniosek rodzica  przyjęcie  w  innym terminie